Konkurs Amatorski „Okiem Młodych”

Konkurs Amatorski „Okiem Młodych” w ramach 5. Świdnickiego Festiwalu Filmowego SPEKTRUM

I. Informacje ogólne
1. 5. Świdnicki Festiwal Filmowy SPEKTRUM (zwany dalej Festiwalem) odbędzie się w dniach 5-11
listopada 2019 roku w Świdnicy. Festiwal stawia sobie za główny cel przegląd filmów zarówno
fabularnych jak i dokumentalnych.
2. Organizatorami Festiwalu są: Świdnicki Ośrodek Kultury i Wrocławska Fundacja Filmowa.

II. Zgłaszanie filmów
1. Jednym z elementów programu Festiwalu jest Konkurs Amatorski “Okiem Młodych” (zwany dalej
Konkursem) na najlepszy film krótkometrażowy.
2. Do udziału w Konkursie filmy mogą zgłaszać indywidualni twórcy (zwani dalej Zgłaszającymi) do
21. roku życia (w momencie Festiwalu), nie będący studentami szkół filmowych. Do Konkursu nie
mogą zostać zgłoszone prace przygotowane przez członków Jury lub Komisji Selekcyjnej.
3. Zgłoszenie filmu do Konkursu jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją postanowień
niniejszego Regulaminu.
4. Zgłoszenie filmu do Konkursu jest bezpłatne.
5. Do Konkursu można zgłaszać filmy ukończone po 1 stycznia 2016 roku (które nie brały udziału w
poprzedniej edycji Konkursu).
6. Zgłoszenie filmu odbywa się poprzez platformę FilmFreeway: https://filmfreeway.com/spektrum do
dnia 15 czerwca 2019 r. do godziny 23:59 (decyduje data wpływu).
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wydłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń, jeśli zajdą
okoliczności uniemożliwiające zamknięcie rekrutacji w terminie.
7. Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość informacji umieszczonych w
formularzu zgłoszeniowym filmu, a także za uregulowanie sytuacji prawnej filmu.

III. Warunki techniczne
1. Filmy mogą być zgłaszane w formie elektronicznej poprzez platformę FilmFreeWay, pod adresem:
https://filmfreeway.com/spektrum.
2. Czas trwania filmu: do 30 minut.
3. Film powinien posiadać napisy początkowe i końcowe, zawierające między innymi: tytuł, nazwiska
twórców, rok produkcji, a także musi być wyposażony we wbudowaną w kopię ścieżkę napisów w
języku angielskim.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wycofania filmu z Konkursu z powodu wadliwej jakości
technicznej kopii pokazowej uniemożliwiającej projekcję.
5. Zgłaszający, którego film został dopuszczony do Konkursu, zobowiązany jest do dostarczenia na
koszt własny kopii konkursowej w formacie MP4 lub MOV, najlepiej drogą elektroniczną za pomocą
serwisu Dropbox, Google Drive lub podobnie działającego w terminie do 7 dni od ogłoszenia
wyników naboru.

IV. Kwalifikacja filmów
1. Zgłoszone filmy obejrzy Komisja Selekcyjna i dokona kwalifikacji filmów do Konkursu.
2. Skład Komisji Selekcyjnej powołują Organizatorzy.
3. O dopuszczeniu filmu do Konkursu Zgłaszający zostanie poinformowany przez Organizatorów
drogą mailową lub telefoniczną w terminie do 31 sierpnia 2019 r. Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo do zmiany terminu ogłoszenia do trzech dni po wskazanym, gdy zajdą okoliczności
uniemożliwiające ogłoszenie w zakreślonym terminie, a niezależne od organizatora.

V. Nagrody
1. Jury Konkursu wybierze spośród wszystkich filmów zwycięzcę. Laureat otrzyma statuetkę oraz
nagrodę finansową.
2. W trakcie Festiwalu przyznane zostaną również nagrody specjalne o charakterze honorowym.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podania ich do wiadomości publicznej w późniejszym
terminie.
3. Nagrody zostaną wręczone podczas Gali Zamknięcia, 10 listopada 2019 r.

VI. Jury
1. Jury Konkursu składa się z trzech do pięciu osób. Jury przyznaje Grand Prix. Skład Jury Konkursu
zostanie podany do wiadomości publicznej w osobnym ogłoszeniu.
2. Jurorzy mają prawo wskazać prace, którym chcieliby przyznać Wyróżnienia. We wszystkich
sporach głos decydujący ma Przewodniczący Jury.
3. Protokół z posiedzenia Jury Konkursu przygotowuje Sekretarz Jury Konkursu.

VII. Prawa autorskie
1. Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych umieszczonych w
zgłoszeniu filmu. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, bądź też nie podanie
ich w ogóle, powoduje wykluczenie z udziału w Festiwalu.
2. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani
naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.
3. W przypadku zgłoszenia do udziału w Festiwalu filmu naruszającego prawa autorskie lub dobra
osobiste osób trzecich, osoba zgłaszająca film pokryje wszelkie koszty obsługi prawnej wynikającej z
ewentualnych roszczeń o naruszenie praw osób trzecich, a także koszty kar i odszkodowań
nałożonych z tego tytułu.
4. Zgłaszający wyraża zgodę na publikację informacji o filmie na stronie internetowej Festiwalu oraz w
oficjalnych drukach (katalog, program, ulotki, itd.) i materiałach prasowych, jak również wykorzystania
filmu, jego fragmentów (nie dłuższych niż 30 sekund), zdjęć w materiałach reklamowych oraz
prezentacjach medialnych (prasa, radio, telewizja, internet).
5. Zgłaszający wyraża zgodę na emitowanie swojego filmu podczas pokazów filmowych w trakcie
trwania Festiwalu oraz w okresie pofestiwalowym, dla pokazów odbywających się z inicjatywy Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranicą.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Kopie przesłane organizatorom nie będą zwracane Zgłaszającym i pozostają w archiwum
Festiwalu.
2. Werdykty Komisji Selekcyjnej oraz Jury Konkursu są ostateczne i niepodważalne.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za złamanie przez twórców praw autorskich.

IX. Informacje dodatkowe
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących Konkursu udziela: Weronika Sowińska
[sowinska@wrocff.com.pl].

 

 

Terms and conditions of the Amatours Competition ‘The Youth Perspective’ for short films on
5th Swidnica Film Festival SPEKTRUM

I. General information
1. 5th Świdnica Film Festival SPEKTRUM (further referred to as the Festival) will take place between
5th and 11th of November 2019 in Świdnica, Poland. The Festival aims to present an overview of both
feature and documentary films.
2. The Organizers of the Festival are: Świdnicki Ośrodek Kultury and Wrocławska Fundacja Filmowa.

II Film submission
1. One of the elements of the Festival’s programme is the Amatours Competition ‘The Youth
Perspective’ for the best short film (further referred to as the Competition).
2. Submissions for the Competition are open to individuals (further referred to as the Applicants) up to
21 years of age (in the moment of the Festival in 2019). Members of the Jury and the Selecting
Committee cannot participate in the Competition.
3. By submitting a film, applicant accepts these Terms and Conditions.
4. Festival submission is free of charge.
5. We only accept films completed after 1st January 2016 (providing they had not been submitted in
the past season of the Festival).
6. In order to submit a film for the Competition, the Applicant must send its application through
FilmFreeway portal: https://filmfreeway.com/spektrum by the June 15th 2019, by 23:59 (date of
arrival counts).
Organizers reserve a right to extend the application deadline if necessary.
7. The applicant takes a full responsibility for the accuracy of the information provided in the
application form as well as the clearance of the copyrights of the film.

III. Technical specification
1. Films can be submitted in an electronic form, via https://filmfreeway.com/spektrum.
2. Film length: up to 30 minutes.
3. Each film should have opening and closing credits with information such as: film title, film-makers’
names, year of production and must have English subtitles.
4. Organizers reserve a right to withdraw a film from the Competitions due to a faulty copy, that cannot
be screened.
5. The Applicant, whose film is selected to the Competition is obligated to send, at his own expense, a
screening copy of the film in MP4 or MOV formats, preferably in an electronic form via Dropbox,
Google Drive or similar hosting website, within 7 days of the announcement of the film selection.

IV. Selection process
1. Films will be handed over to the Selecting Committee, who will decide on the Competition’s film
selection.
2. The Selecting Committee will be put together by the Organizers.
3. The Applicant will be informed about the festival selection by the Organizers, via email or phone, by
the September 31st .2019. The Organizers reserve a right to extend this deadline due to unpredictable
circumstances.

V. Awards
1.The Competitions Jury will select a winning films. The winners will receive a statue and a cash prize.
2. During the Festival several honorary awards will be presented. The Organizers reserve a right to
release the information about those awards in a separate announcement.
3. The awards will be presented during a closing gala, on the 10.11.2019.

VI. Jury
1. The Competitions Jury consists of three to five people. The Jury awards the Grand Prix. The
members of the Jury will be revealed to the public in a separate announcement.
2. The Jury reserves a right to select films for Special Mentions. In case of any disagreements the
Head of the Jury makes the final decisions.
3. A Jury Secretary will prepare a summary from the Jury’s meeting.

VII. Copyrights
1. The Applicant takes full responsibility for the accuracy of the information provided in the Application
Form. Submitting false or incomplete personal information, or not providing it at all will result in a
withdrawal the film from the Competition.
2. Copyrights of each film submitted must be cleared and cannot violate third party personal rights.
3. In case of submitting to the Festival a film that infringes copyrights or one that violates third party’s
personal rights, the Applicant is obligated to cover any legal costs arising from any claims of
infringement of third party rights, as well as the cost of penalties and damages that are results of the
infringement.
4. The Applicant agrees to the publication of the information about the film on the Festival’s website
and in official publications (catalogue, brochures, leaflets etc.) and in press releases, as well as
agrees to the use of film fragments (no longer than 30 sec.) and film stills for the purpose of the
promotion of the Festival and in media presentations (press, radio, TV and the Internet).
5. The Applicant agrees to the screenings of his film during the duration of the Festival and in the
period after the Festival during special screenings in Poland and abroad prepared by the Organizers.

VIII. Final conditions
1. Film copies, submitted to the Festival will not be returned and will be kept in the Festival’s archive.
2. The Selecting Committee’s and the Jury’s verdicts are final and unquestionable.
3. The Organizers take no responsibility for the copyright infringements of any submitted film.

IX. Additional information
Additional information about the Competition can be acquired from Weronika Sowińska [sowinska@wrocff.com.pl]