Konkursy

Świdnicki Ośrodek Kultury i Wrocławska Fundacja Filmowa jako organizatorzy Świdnickiego Festiwalu Filmowego SPEKTRUM oraz Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Okiem Młodych” postanowili połączyć te dwa wydarzenia w jedno. Dzięki temu festiwal SPEKTRUM zyskał nowe sekcje konkursowe filmów krótkometrażowych,
wszystkie pod nazwą „Okiem Młodych” – pierwsza z nich to Konkurs Krótkich metraży „Okiem Młodych” – fabuła przeznaczony dla twórców do 35. roku życia; drugi to Konkurs Krótkich Metraży „Okiem Młodych” – dokument gdzie kategoria wiekowa jest taka sama; oraz Konkurs Amatorski „Okiem Młodych” przeznaczony dla twórców do 21 roku życia (można na niego składać zarówno fabuły, jak i dokumenty).

O festiwalu filmowym SPEKTRUM w Świdnicy:
5. edycja będzie kolejnym spotkaniem z najlepszym kinem z ostatnich kilku miesięcy i jego twórcami. Nasze wydarzenie to święto kina artystycznego, podczas którego oglądamy najciekawsze filmy z mijającego sezonu w Polsce, Europie i na całym świecie. SPEKTRUM charakteryzuje się ścisłą selekcją i starannymi wyborami. Podczas festiwalu obejrzymy około 60 krótkich i pełnometrażowych filmów. Ponadto w ramach festiwalu odbędzie się wiele spotkań z udziałem gwiazd filmowych, dyskusji
i wydarzeń towarzyszących.

O Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Okiem Młodych”:
Przez jedenaście lat Festiwal „Okiem Młodych” był wydarzeniem, podczas którego prezentowane były filmy młodych artystów wybranych do Konkursu Głównego. Na stałe wpisał się w ofertę kulturalną Świdnicy i był miejscem wielu ważnych debiutów.

 

 

Świdnicki Ośrodek Kultury and the Wrocław Film Foundation as the organizers of the SPEKTRUM Film Festival in Świdnica and the ‘Okiem Młodych’ (‘The Youth Perspective’) International Documentary Film Festival decided to combine these two events into one. Thanks to this, the SPEKTRUM festival has gained new competition sections for short films, all under the name ‘The Youth Perspective’ – the first of them is the Competition ‘The Youth Perspective’ for short feature films – designed for creators up to 35 years of age; the second is the Competition ‘The Youth Perspective’ for short documentaries – where the age category is the same; and the Amateurs Competition ‘The Youth Perspective’ intended for authors up to the age of 21 (it is possible to submit both features and documentaries).

About the SPEKTRUM film festival in Świdnica:
The 5th edition will be the next meeting with the best cinema from the last few months and its creators. Our event is a celebration of artistic cinema, during which we watch the most interesting films from the passing season in Poland, Europe and around the world. SPEKTRUM is characterized by strict selection and careful selection. During the festival, we will watch about 60 short and full-length films. In addition, the festival will host many meetings with film stars, discussions and accompanying events.

About the International Documentary Film Festival ‘Okiem Młodych’ (‘The Youth Perspective’):
For eleven years, the „Okiem Młodych” Festival was an event during which films of young artists selected for the Main Competition were presented. He permanently inscribed in the cultural offer of Świdnica and was the place of many important debuts.