10. Festiwal Filmowy
Spektrum
22-27 października 2024
22-27 października 2024

Polityka prywatności

Polityka prywatności dla korzystających z serwisu spektrumfestival.pl (dalej: Serwis) należącego do Fundacji.

Dane Administratora Danych Osobowych
Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wrocławska Fundacja Filmowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Tadeusza Kościuszki 35A (I piętro), 50-011 Wrocław, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000441701, NIP: 8982201950, REGON: 022020215, strona internetowa: https://www.wrocff.com.pl, e-mail: wrocff@wrocff.com.pl, zwana dalej „Fundacją”.

Kontakt z Fundacją w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy:
Pod adresem poczty mailowej: e-mail: wrocff@wrocff.com.pl
Pod adresem siedziby Fundacji: ul. Tadeusza Kościuszki 35A, 50-011 Wrocław Pod numerem telefonu: 664 084 949

Inspektor Ochrony Danych
Fundacja nie posiada Inspektora Ochrony Danych.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Fundacja za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia zapisów na newsletter oraz późniejszej wysyłki tego newslettera, za pomocą formularza kontaktowego wypełnianego przez użytkownika.

W powyższym celu zbierane są dane osobowe w postaci imienia oraz adresu e-mail.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika.

Cookies
Fundacja na swojej stronie internetowej wykorzystuje tzw.cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).

Wymóg podania danych osobowych
Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z Serwisu, usług Fundacji oraz w zakresie uczestnictwa w wydarzeniach obsługiwanych przez Fundację.

Prawo wycofania zgody
W każdej chwili może Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym będzie to skutkowało brakiem możliwości realizacji usługi newslettera.

Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:
wysłać maila bezpośrednio do Fundacji na adres wrocff@wrocff.com.pl lub wysłać informację w formie pisemnej na adres siedziby Fundacji: ul. Kościuszki 35A, 50-011 Wrocław

Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

Odbiorcy danych osobowych
Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą przekazywane jakimkolwiek zewnętrznym podmiotom, a przetwarzane będą wyłącznie przez upoważnionych przedstawicieli Fundacji..

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Okres przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danychosobowych „w nieskończoność”, lecz maksymalnie przez czas przedawnienia roszczeń związanych z umową zawartą przez Użytkownika z Fundacją, tj. nie dłużej niż trzy lata od zakończenia wysyłki newslettera.

Uprawnienia podmiotów danych
Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania danych osobowych; usunięcia danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych osobowych.

Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko wsytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie III) w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać,że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że: istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Panidanych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.

Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce prywatności publikowane będą w Serwisie.
Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 czerwca 2021 r.

Save the changes
Save the changes